Jak?

Na základě dosavadních zkušeností, za optimální považujeme následující postup:

  1. zašlete, prosím, Váš popis stávající situace na osobní e-mail dr.I.Krátkého - ivor@iavconsulting.com
  2. nejpozději do tří pracovních dnů obdržíte naše vyjádření k Vašemu výchozímu dotazu. Na jeho základě zareagujte, prosím, na vznesené doplňkové otázky či podněty z naší strany, příp. doplňte informace, které z daného hlediska považujete za důležité či relevantní
  3. počet ani rozsah takto vyměněných e-mailů není žádným zásadním způsobem omezen, obvykle se pohybuje v rozsahu cca 3-5 zpráv na každé straně
  4. dojdeme-li na základě takto vyměněných informací shodně k závěru, že evt. osobní setkání by mohlo být přínosné, požádáme Vás o vyplnění našeho „strukturovaného dotazníku“ a navrhneme Vám možný termín úvodní konzultační schůzky. Dle našich zkušeností plně dostačující je její trvání v rozsahu cca dvou hodin
  5. výstupem zmíněné schůzky, která je již honorována, může být rozhodnutí o potřebě navázání užší spolupráce, jejíž přinejmenším rámcová podoba, požadované výstupy, časové aspekty atp. jsou obvykle stanoveny na místě. Alternativně můžeme dospět k závěru, že spolupráce není vhodná či možná. Tímto osobním setkáním úvodní fáze eConsultancy končí.